De Baskuul waar we samen onderzoekend leren
Medezeggenschapsraad
 

Leden van de MR zijn:   
   
Oudergeleding:
Nick Besseling (voorzitter)
Miranda Swart (secretaris)
Shafia Kok-Bourouba
Jorrit Karemaker
Ruud Ligthart

Personeelsgeleding:
Saskia Groot
Kim Neuvel

MR-plus leden:
Miranda Swart (secretaris)
Shafia  Kok-Bourouba (ov)
Jorrit Karemaker (ov)
 

De MR-plus houdt zich bezig met het adviseren en mee beslissen over beleidszaken. Een aantal zaken waarover wordt meegedacht: het schoolwerkplan, het meerjarenbeleidplan, de schoolgids, het formatieplan, veiligheid, arbeidsomstandigheden en personeelsbeleid.

In een aantal gevallen heeft de MR instemmingsrecht en in een aantal gevallen adviesrecht. Dit is wettelijk bepaald. De MR-leden hebben in voorkomende gevallen stemrecht, de plusleden leveren hun bijdrage aan de discussie, maar hebben niet de bevoegdheid om mee te stemmen.

De MR-plus probeert de belangen van leerlingen, ouders en personeel zo goed mogelijk te behartigen. Iedere ouder van een leerling op De Baskuul kan d.m.v. verkiezingen lid worden van de MR-plus.

De negen medezeggenschapsraden die onder de Stichting Katholiek Onderwijs De Streek vallen (De Willibrordus, De Uilenburcht, De Hussel, De Molenwiek, Het Kerspel, De Jozefschool,  De Meester Spigt, De Pancratius en De Baskuul ) vaardigen elk twee mensen af naar de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Een dergelijke afvaardiging bestaat uit een leerkracht en een ouder. De GMR vergadert over zgn. bovenschoolse zaken en voert overleg met het bovenschools management.
De notulen van de MR zijn terug te vinden op het Ouderportaal.

Emailadres: mr@debaskuul.nl 

 
Powered by BasisOnline